Igénybevétel

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.
Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. Az 1993. évi III. tv. alapján az idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.

Idősek otthonában a meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

A Szt. 68.§. (5) bekezdése alapján, a nyugdíjkorhatárt betöltött személlyel együtt beköltözhet - az ellátás igénylésekor legalább 1 éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója, aki a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is felvehető. A 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet előírásai alapján bentlakásos intézményi elhelyezés előtt előgondozást végzünk.
Az előgondozás során a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.
Az előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot.

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.
Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezető dönt a soron kívüliség fennállásáról.
Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg, szóban vagy írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét.
Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a Fenntartó Megállapodást köt az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével.

Szükséges dokumentumok
Kérelem 1.doc
Kérelem 2.doc
Kérelem 3.doc
Kérelem 4.doc
Kérelem 5 Recsk.doc
Értékelő_adatlap_gond-i_sz.doc